НАКАЗ № 11/27/48/21/38 від 23.01.2002

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИН А К А З

N 11/27/48/21/38 від 23.01.2002 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України7 лютого 2002 р. за N 114/6402

7 лютого 2002 р. за N 114/6402Про внесення змін і доповнень до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1426 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та у зв'язку з прийняттям Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" НАКАЗУЄМО:1. Унести зміни і доповнення до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 15 жовтня 1999 р. N 91/241/129/236/565 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 р. за N 785/4078, що додаються.2. Державній податковій адміністрації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова Державного комітетулісового господарства України            В.І.СамоплавськийМіністр фінансів України                      І.О.ЮшкоМіністр економіки та з питаньєвропейської інтеграції України          О.В.ШлапакМіністр екології та природнихресурсів України                                С.І.КурикінГолова Державної податковоїадміністрації України                          М.Я.АзаровПогоджено:Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва                О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного комітетулісового господарстваУкраїни,Міністерства фінансівУкраїни,Міністерства економіки таз питань європейськоїінтеграції України,Міністерства екології таприродних ресурсів України,Державної податковоїадміністрації України23.01.02 N 11/27/48/21/38Зареєстровано в Міністерствіюстиції України7 лютого 2001 р.за N 114/6402

Зміни і доповненнядо Інструкції про механізм справляння збору за спеціальневикористання лісових ресурсів та користування земельнимиділянками лісового фонду

1. Пункт 1.1 після слів "Закону України "Про систему оподаткування" доповнити словами "Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) і після слів "Лісового кодексу України" доповнити словами "Бюджетного кодексу України" ( 2542-14 ).2. Абзац перший пункту 6.1 викласти у такій редакції:"Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду дорівнює календарному кварталу".У зв'язку з цим абзаци перший - четвертий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим.3. Другий абзац пункту 6.1 після слова "фонду" доповнити словами "накопичувальним підсумком з початку року".4. У третьому абзаці пункту 6.1 слова "до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом" замінити словами "протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу".5. Пункт 6.1 доповнити абзацами такого змісту:"Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники".6. У пункті 6.2 слова "до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом" замінити словами "протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу)".7. У першому абзаці пункту 6.12 число "80" замінити числом "100", а слова "і 20 відсотків - до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" вилучити.8. Пункт 8.2 викласти в такій редакції:"8.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку, встановленому чинним законодавством України".9. Унести до форми розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, наведеної в додатку 3 до Інструкції, такі доповнення:а) на першій сторінці розрахунку абревіатуру "ЄДРПОУ" доповнити абревіатурою і словами "ТРДПАУ або номер з ДРФО (фізичної особи)" і праворуч від відмітки про код платника помістити спеціальне поле для службових відміток про тип розрахунку за такою формою:

Загальний розрахунок
Новий (уточнений) розрахунок

б) у рядку 18 слова "Підлягає сплаті у звітному кварталі" замінити словами "Нараховано збору за звітний квартал";в) доповнити розрахунок рядками 19 - 23 та виноскою (*) такого змісту:

Усього нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 18 розрахунку, що уточнюється) * грн. 19
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки (р. 18 - р. 19) * грн. 20
Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки (р. 19 - р. 18) * грн. 21
Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") (р. 20 х 10 %) * грн. 22
Зміст помилки: * X 23 X

* Рядки 19-23 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.10. Внести до Порядку складання розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, наведеному в додатку 4 до Інструкції, такі зміни:а) пункт 1 доповнити абзацами першим і другим такого змісту:"У спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку, що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.У рядку "Новий (уточнений) розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. У разі подання загального розрахунку позначок у рядку не робиться.Рядки 19-23 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з використанням показників загального розрахунку за відповідний період.У разі подання загального розрахунку рядки 19-23 не заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки".б) пункт 18 викласти в редакції:"18. У рядку 18 "Нараховано збору за звітний квартал, усього" у комірці колонки 4 відображається сума збору, що нарахована за звітний квартал за лісові ресурси державного значення, яка дорівнює різниці комірок колонки 4 рядків 16 і 17. У комірці колонки 5 відображається сума збору, що підлягає сплаті у звітному кварталі за лісові ресурси місцевого значення, яка дорівнює різниці комірок колонки 5 рядків 16 і 17. У комірці колонки 3 відображається загальна сума збору, що підлягає сплаті у звітному кварталі за лісові ресурси державного і місцевого значення, яка дорівнює сумі комірок колонок 4 і 5 рядка 18";в) доповнити Порядок складання пунктами 19-23 такого змісту:"19. У рядку 19 "Усього нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється показник комірки колонки 3 рядка 18 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.20. У рядку 20 "Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень комірки колонки 3 рядка 18 і рядка 19 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.21. У рядку 21 "Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється різниця значень рядка 19 і комірки колонки 3 рядка 18 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.22. У рядку 22 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків показника за рядком 20 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.23. У рядку 23 "Зміст помилки" платник коротко вказує причину, яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду".Начальник управління справлянняплатежів за користуванняприродними ресурсами Державноїподаткової адміністрації України                  Ю. Лапшин

Категории: