ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 29 березня 2002 р. № 402

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА

від 29 березня 2002 р. № 402 м. КиївПро затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхуванняцивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншомузаконному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особіабо її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброїВідповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:1. Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (додаються).2. Громадяни, зброя яких була зареєстрована до набрання чинності цією постановою, повинні у п'ятимісячний термін укласти відповідні договори страхування.3. Міністерству внутрішніх справ та іншим центральним органам виконавчої влади привести у відповідність із цією постановою свої нормативно-правові акти, які регулюють питання контролю за виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням та використанням зброї.4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.Прем'єр-міністр України А. КІНАХІнд. 34ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою КабінетуМіністрів Українивід29 березня 2002 р. N 402

ПОРЯДОК І ПРАВИЛАпроведення обов'язкового страхування цивільноївідповідальності громадян України, що мають у власностічи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка можебути заподіяна третій особі або її майну внаслідокволодіння, зберігання чи використання цієї зброї

1. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю (у тому числі нагородну), за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї (далі - страхування відповідальності власників чи користувачів зброї) здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам, внаслідок виникнення страхових випадків, які призвели до заподіяння шкоди життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб.

2. Суб'єктами страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є страхувальники, страховики і треті особи, яким заподіяна шкода.3. Об'єктом страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.4. У цьому Порядку страхувальниками є громадяни України, які володіють, зберігають або використовують:бойову нарізну вогнепальну зброю армійських зразків або зброю, виготовлену за спеціальним замовленням;вихолощену та навчальну зброю;несучасну стрілецьку зброю;мисливську нарізну вогнепальну зброю (карабіни, малокаліберні гвинтівки, комбіновані рушниці тощо);мисливську гладкоствольну вогнепальну зброю;спортивну вогнепальну зброю (спортивні пістолети, револьвери, гвинтівки, рушниці, призначені для використання в спортивних цілях тощо);холодну зброю (арбалети, луки, мисливські ножі, катани, мечі, палаші, ятагани, фінські ножі, кортики, кинджали, багнети, багнети-ножі, які не перебувають на озброєнні військових формувань);пневматичну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки калібру більш як 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, в яких снаряд (куля) приводиться в рух за рахунок стиснутих газів).Страхувальниками є також громадяни, які на законних підставах зберігають та використовують зброю, власниками якої є юридичні особи (крім військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).5. Страховиками є юридичні особи - резиденти України, які одержали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності власників чи користувачів зброї.6. Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким (або майну яких) заподіяна шкода внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Розмір шкоди встановлюється та визначається у встановленому законодавством порядку.7. Страховий випадок - це подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.8. Страховими ризиками, в результаті яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.9. Страховою сумою у разі страхування відповідальності власників чи користувачів зброї є грошова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату страхувальнику чи третій особі, якій заподіяно шкоду внаслідок страхового випадку. Страхова сума встановлюється:у разі відшкодування спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 11000 гривень;у разі призначення потерпілій третій особі I, II або III групи інвалідності - відповідно 8250, 5500, 2750 гривень;за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - 20 гривень, але не більш як 2500 гривень;у разі пошкодження (знищення) майна - у розмірі балансової вартості пошкодженого (знищеного) майна внаслідок страхового випадку, але не більш як 30000 гривень. У разі відсутності балансової вартості майна його розмір, що підлягає відшкодуванню, встановлюється за домовленістю між потерпілою третьою особою та страховиком, але не більш як 30000 гривень. Якщо така домовленість не була досягнута, розмір збитків встановлюється за рішенням суду. У разі часткового пошкодження майна для виплати страхового відшкодування оцінюється вартість майна, що підлягає заміні або відновленню (вартість відновлення), у визначеному законодавством порядку.10. Страховий тариф установлюється у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина.11. Громадяни України до або під час реєстрації, перереєстрації зброї, отримання дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування відповідальності власників чи користувачів зброї (далі - договір страхування) за формою згідно з додатком. У разі відсутності договору страхування реєстрація, перереєстрація, видача дозволу на право зберігання, носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводиться.Договір страхування може бути укладений на термін від одного до десяти років.Інформацію про порядок укладення договору страхування надає страховик.Юридичні особи можуть на законних підставах передавати громадянам зброю на зберігання та використання, крім випадків, зазначених у пункті 4 цього Порядку, тільки в разі наявності у цих громадян договорів страхування. Допускається укладення таких договорів і сплата страхових платежів юридичною особою - власником зброї із зазначенням у кожному договорі прізвища того, хто буде зберігати або використовувати зброю.12. У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний у триденний термін після отримання інформації про страховий випадок повідомити про це страховика.Для отримання страхового відшкодування страховику подаються такі документи:заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;договір страхування;акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою третьою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій третій особі інвалідності;свідоцтво про смерть потерпілої третьої особи (або нотаріально засвідчену копію).Документи на виплату страхового відшкодування можуть подаватися страхувальником або третьою особою (її спадкоємцями). У разі загибелі чи смерті третьої особи внаслідок страхового випадку її спадкоємці повинні подати документ про правонаступність. На підставі отриманих документів страховик або уповноважена особа (аварійний комісар) складає страховий акт (аварійний сертифікат), який є підставою для виплати страхового відшкодування.Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.13. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, з необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до законодавства;вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про настання страхового випадку;отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру завданих збитків;застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою.14. У разі коли заподіяна шкода частково або повністю компенсована іншими причетними до страхового випадку особами, страховик відшкодовує тільки різницю між сумою, що підлягає відшкодуванню за договором страхування, і сумою, що компенсована іншими особами. Про таку компенсацію страхувальник, треті особи (їх спадкоємці) зобов'язані повідомити страховика.Додаток до ПорядкуЗразок

Типовий договір обов'язкового страхування цивільної відповідальностігромадян України, що мають у власності чи іншомузаконному володінні зброю, за шкоду, яка може бутизаподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,зберігання чи використання цієї зброї

Місце і дата укладення договору "___" ____________ 200_ р.

Страховик _____________________________________________________(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника,_______________________________________________________________його повноваження, серія і номер ліцензії та термін її дії)_______________________________________________________________,з однієї сторони, та страхувальник _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання,_______________________________________________________________дата народження, паспортні дані - для фізичної особи, повне найменування,_______________________________________________________________прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження - для юридичної особи)_______________________________________________________________,з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Страховик страхує цивільну відповідальність страхувальника з метою забезпечення відшкодування ним шкоди, заподіяної третім особам внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї, згідно з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 402 (далі - Порядок).

1.2. Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю та/або майну фізичних і юридичних осіб, внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.1.3. Страховим випадком є подія, в результаті якої настає цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування ним шкоди, заподіяної третій особі та/або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Сукупність усіх претензій та позовів, пред'явлених третіми особами щодо відшкодування шкоди, спричиненої однією подією, вважаються одним страховим випадком.1.4. Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, становить 11000 (одинадцять тисяч) гривень.Страхова сума відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, становить 30000 (тридцять тисяч) гривень.1.5. Страховий тариф за цим договором визначається виходячи з розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і становить 17 (сімнадцять) гривень.1.6. Страховий платіж у розмірі _____________ повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок страховика (або внесений готівкою в його касу) протягом _______________ днів з дати укладення договору.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Страхувальник зобов'язується:

а) приймати всі необхідні запобіжні заходи для уникнення випадків заподіяння шкоди життю, здоров'ю та майну третіх осіб;б) перерахувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платіж у термін, передбачений пунктом 1.6 цього договору;в) у триденний термін повідомити страховика про настання страхового випадку, а також про всі події, які можуть стати причиною пред'явлення претензій чи подання позову щодо відшкодування шкоди, заподіяної третім особам;г) повідомити про настання страхового випадку (страхову подію) правоохоронні органи.2.2. Страховик зобов'язується:а) ознайомити страхувальника з Порядком;б) після одержання документів, які підтверджують настання відповідальності страхувальника перед третьою особою, виплатити страхувальнику (потерпілій особі) страхове відшкодування у термін, який не перевищує десяти банківських днів з дати оформлення акта про страховий випадок, або відшкодувати страхувальнику збитки в іншій погодженій з ним формі.2.3. Страхувальник має право:а) отримати страхове відшкодування згідно з цим договором і Порядком;б) оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.2.4. Страховик має право:а) відмовити у виплаті страхового відшкодування в разі невиконання страхувальником умов цього Договору і Порядку та повідомити про це рішення страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови;б) брати участь у розгляді справи в суді про відшкодування страхувальником заподіяної ним шкоди, цивільна відповідальність за яку застрахована цим договором, як третя особа на боці відповідача.

3. Порядок здійснення страхових виплат

3.1. Для отримання страхової виплати страховику подаються такі документи:заява про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;договір страхування;акт про розслідування страхового випадку (у разі розслідування);виписка з рішення суду про стягнення із страхувальника збитків у розмірі заподіяної шкоди (у разі розгляду матеріалів у суді);документи, які засвідчують задоволення претензії третьої особи;листок непрацездатності про тимчасову втрату потерпілою особою працездатності (або нотаріально засвідчену копію);копія рішення медико-соціальної експертної комісії про встановлення потерпілій особі інвалідності;свідоцтво про смерть потерпілої особи (або нотаріально засвідчену копію).3.2. На підставі отриманих документів страховик складає страховий акт, який є підставою для виплати страхового відшкодування.3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 днів від дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.3.4. Страховик має право відмовитись від виплати страхового відшкодування страхувальнику в разі невиконання ним взятих на себе зобов'язань відповідно до цього договору.3.5. Страхове відшкодування не виплачується у разі:навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено цей договір, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в разі оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір, встановлюється відповідно до законодавства;вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей договір, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або факт настання страхового випадку;отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;застосування зброї в рамках виправданої самооборони страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, якщо напад на них був здійснений третьою особою.

4. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих відповідно до цього договору, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.4.2. За несвоєчасну виплату страхового відшкодування в терміни, передбачені пунктом 3.3 цього договору, страховик сплачує пеню в розмірі ___________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше ніж подвійна облікова ставка Національного банку, яка діяла в період, за який нарахована пеня.4.3. Спори, що можуть виникнути в ході виконання зобов'язань, взятих відповідно до цього договору, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.5. Інші умови договору_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Термін дії договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набирає чинності з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика.6.2. Договір може бути укладений на термін від одного до десяти років.6.3. Дія договору припиняється за згодою сторін, а також в інших випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".7. Адреси та реквізити сторін ____________________________________Страховик________________________(підпис керівника)М. П. ____________________________________Страхувальник_________________________(підпис фізичної особи або керівника юридичної особи, засвідчений печаткою)

Категории: