Про затвердження Змін та доповнень до нормативно-правових актів ...

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИН А К А З16.07.2004 № 806

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2004 р.за № 952/9551

Про затвердження Змін та доповненьдо нормативно-правових актів, що регламентуютьдіяльність дозвільної системи МВС України

Відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про підприємництво", постанов Кабінету Міністрів України: від 12 жовтня 1992 року № 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему", від 5 липня 2002 року № 932 "Про затвердження переліків документів і груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементами", від 25 грудня 2002 року № 1953 "Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби", розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року № 467-р "Питання ввезення в Україну та придбання боєприпасів до нагородної короткоствольної вогнепальної зброї", а також з метою приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:1. Затвердити Зміни та доповнення до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України, що додається.2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й., ДГБ (Савченко О.І.) і ДРЗ (Грицак В.М.) МВС України.Міністргенерал-лейтенант міліції М. В. Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МВС України16.07.2004 N 806Зареєстровано в Міністерствіюстиції України30 липня 2004 р.за № 952/9551Додаток 1до наказу МінекоресурсівУкраїни19.12.2003 № 170

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯдо нормативно-правових актів, що регламентуютьдіяльність дозвільної системи МВС України

1. У наказі МВС України від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077 (зі змінами та доповненнями), унесеними наказами МВС України від 13.04.99 N 292 ( z0297-99 ) "Про внесення доповнень до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98 N 622", від 26.06.2002 N 615 ( z0575-02 ) "Про перелік змін та доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують діяльність дозвільної системи МВС України", зареєстрованими в Міністерстві юстиції України відповідно 11.05.99 за N 297/3590 та 10.07.2002 за N 575/6863, і в тексті Інструкції ( z0637-98 ) найменування "відділ дозвільної системи, Головне управління адміністративної служби міліції" у відповідних відмінках замінити найменуваннями "управління дозвільної системи та ліцензування, Департамент громадської безпеки" у відповідних відмінках, а абревіатури "ГУАСМ, ГУКР, ГУДАІ, ГУДСО" - абревіатурами УДГБ, ДКР, ДДАІ, ДДСО".1.1. Пункт 2.5 наказу ( z0637-98 ) доповнити абзацом другим такого змісту:"виготовлення бланків дозволів, які підлягають захисту голографічними елементами, та забезпечення ними органів внутрішніх справ".1.2. Пункт 2.10 наказу ( z0637-98 ) виключити.1.3. У пунктах 3.10, 3.11 ( z0637-98 ) слово "служби" замінити словом "підрозділів" у відповідних відмінках.1.4. У наказі слова ( z0637-98 ) "галузевих служб" замінити словами "структурних підрозділів".2. Унести такі зміни до Інструкції ( z0637-98 ):2.1. Пункт 2.1 після слів "пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів" доповнити словами "вибухових матеріалів вибухових речовин, засобів ініціювання", а після слів "на відкриття та функціонування" - словами "складів вибухових матеріалів, сховищ і баз, де вони зберігаються".Виключити з цього пункту слова "а - вибухових матеріалів вибухових речовин, засобів ініціювання - тільки державним підприємствам та організаціям".2.2. Абзац перший пункту 2.2 після слів "дозвільна система" доповнити словами "підлягають захисту голографічними елементами".Пункт 2.2 доповнити абзацом третім такого змісту:"Відшкодування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків дозволів, здійснюється юридичними та фізичними особами, що їх отримують".2.3. В абзаці першому підпункту 3.1 словосполучення "базові склади" замінити словосполученням "базисні склади", а після слова "щомісячно" доповнити абзац новим реченням:"При цьому обстеження складів з вибуховими матеріалами проводиться за участю посадових осіб Державної служби охорони при МВС України, вибухотехнічних підрозділів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та органів державного пожежного нагляду МНС України".2.4. Абзац перший пункту 8.12 після слів "спортивної вогнепальної зброї" доповнити словами "унеможливлює здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами".2.5. Пункт 12.2 доповнити абзацом восьмим такого змісту: "Довідку про наявність чи відсутність судимості".Відповідно абзаци восьмий і дев'ятий вважати абзацами дев'ятим і десятим.2.6. Пункт 12.11 доповнити абзацами другим, третім, четвертим, п'ятим та шостим такого змісту:"Особи, які мають нагородну зброю, зареєстровану в установленому порядку в органах внутрішніх справ, для підтримання навичок користування нею можуть придбавати бойові припаси до неї. Реалізація бойових припасів здійснюється суб'єктами господарювання, які мають ліцензії видані МВС України, та через Департамент ресурсного забезпечення МВС України на підставі дозволів на придбання певного виду боєприпасів, виданих Департаментом громадської безпеки МВС України. Увезення в Україну боєприпасів до нагородної зброї здійснюється на підставі дозволів на придбання та ввезення бойових припасів, виданих Департаментом громадської безпеки МВС України.Для отримання дозволу на придбання, увезення бойових припасів до нагородної зброї її власник подає до Департаменту громадської безпеки МВС України:письмове клопотання про видавання дозволу на придбання, увезення бойових припасів із зазначенням їх кількості;копію дозволу на зберігання нагородної зброї;платіжне доручення (квитанцію) установи банку про оплату послуг за отримання зброї".2.7. У пункті 9.9 слова "митної служби" вилучити.2.8. Пункт 13 після слів "Визначення терміна" доповнити словами "та здійснення маркування". Додати до розділу новий підпункт 13.2 такого змісту:"13.2. Усі вибухові матеріали повинні бути промарковані в умовах виробника, підприємства-споживача та містити особисту позначку майстра-підривника під час їх видавання останнім зі складу ВМ для проведення вибухових робіт. Керівники підприємств у триденний термін після проведення маркування чи його оновлення зобов'язані надавати інформацію про вище згадане до територіальних органів внутрішніх справ".2.9. Пункт 14.1 доповнити абзацом третім такого змісту: "акт про придатність приміщення, де зберігатимуться вибухові матеріали, який складається комісією з представників органу внутрішніх справ, пожежного нагляду, Держнаглядохоронпраці України та зацікавленої організації". Відповідно абзац третій вважати абзацом четвертим.2.10. Пункт 15.1 після слів "які відповідають встановленим вимогам" доповнити новим реченням:"При цьому дозволяється зберігання вибухових матеріалів на спеціально призначених для цього складах Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на підставі укладених з командуванням військових частин договорів за умови дотримання на цих об'єктах вимог Єдиних правил безпеки при підривних роботах, затверджених Держгіртехнаглядом України від 25 березня 1992 року, та цієї Інструкції, а також забезпечення доступу і контролю органів внутрішніх справ та Держнаглядохоронпраці".2.11. Пункт 15.3 доповнити абзацами четвертим і п'ятим такого змісту:"акт про придатність приміщення, де зберігатимуться вибухові матеріали, що складається комісією з представників органу внутрішніх справ, пожежного нагляду, Держнаглядохоронпраці України та зацікавленої організації;наказ керівника підприємства про призначення особи (осіб), відповідальної за зберігання вибухових матеріалів".Відповідно абзаци четвертий і п'ятий цього пункту вважати абзацами шостим та сьомим.Доповнити цей пункт абзацом восьмим такого змісту:"При цьому особи, які отримують допуск до робіт з ВМ, перевіряються за оперативними обліками органів внутрішніх справ".2.12. Абзац перший пункту 18.1 після слів "(робіт з ВМ)" доповнити текстом такого змісту: "Охорона вибухових матеріалів під час перевезень здійснюється працівниками підрозділів Державної служби охорони при МВС України або відомчої воєнізованої охорони, які озброюються вогнепальною зброєю. У разі охорони вибухових матеріалів відомчою воєнізованою охороною в дозволі на перевезення ВМ зазначаються особи, що охороняють вантаж у дорозі, а також дані про зброю".2.13. Пункт 18.2 доповнити абзацами п'ятим, шостим, сьомим, восьмим та дев'ятим такого змісту:"найменування, кількість вантажу, що буде перевозиться, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення, термін;відомості про осіб, відповідальних за охорону вибухових матеріалів (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місце народження і проживання, модель, номер, калібр зброї, якою буде озброєна відомча воєнізована охорона);копія договору про охорону або накази керівника підприємства про призначення осіб, відповідальних за охорону та перевезення;свідоцтво органу Державтоінспекції про допуск водія до перевезення відповідного небезпечного вантажу;свідоцтво органу Державтоінспекції про допуск транспортного засобу до перевезення ВМ".Відповідно абзаци п'ятий і шостий вважати абзацами десятим та одинадцятим.2.14. Пункт 18.3 викласти в такій редакції: "Для отримання дозволу на перевезення в межах України імпортованих або тих, що експортуються, вибухових матеріалів та їх компонентів разом із вищезазначеними матеріалами до ДГБ МВС України подаються:договір або контракт, що підтверджує доцільність видавання дозволу на перевезення вибухових матеріалів та їх компонентів;нотаріально завірена копія дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення відповідного експорту/імпорту (додаток 41);висновок Мінпромполітики України про доцільність увезення в Україну вибухових матеріалів та їх компонентів імпортного виробництва (додаток 38);погодження Держнаглядохоронпраці України на право придбання і використання вибухових матеріалів та їх компонентів імпортного виробництва (додаток 39);технічна документація, зразки ввезених на територію України та розроблених новітніх вибухових матеріалів (з позначкою "Для підрозділів експертної служби Державного науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України" та їх подальшим передаванням).При цьому матеріали на придбання та використання зазначених вибухових матеріалів та їх компонентів направляються до Держнаглядохоронпраці України після узгодження їх з Мінпромполітики України.Для оформлення дозволу на перевезення в межах України вибухових матеріалів та їх компонентів у режимі транзиту через територію України до ДГБ також подається нотаріально завірена копія висновку Державної служби експортного контролю України щодо можливості здійснення зазначеного міжнародного передавання (додаток 42)".2.15. Пункт 18.4 викласти в такій редакції:"До початку перевезення вибухових матеріалів автомобільним транспортом перевізник повинен у порядку, визначеному Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів, отримати в органах Державтоінспекції дозвіл на таке перевезення".3. Внести такі зміни в додатки до Інструкції ( z0637-98 ):3.1. У розділі 2 додатка 17 слова "митної служби" з тексту вилучити.3.2. У тексті додатків 38 та 39 після слів "вибухових матеріалів" у відповідних відмінках додати слова "та їх компонентів" у відповідних відмінках. У примітці додатка 38 та примітці додатка 39 слова і цифри "видається строком дії на 3 місяці" замінити словами і цифрами "видається строком дії на 6 місяців".4. Доповнити Інструкцію ( z0637-98 ) додатками 41, 42 (додаються).5. У пункті 3.2.10 Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затвердженої наказом МВС України від 11.01.99 N 17 ( z0264-99 ), який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за N 264/3557, слова "та штампів" виключити.В.о. начальника Департаментугромадської безпеки МВС Україниполковник міліції В. І. Маєвський

"Додаток 41до Інструкції про порядоквиготовлення, придбання,зберігання, обліку,перевезення та використаннявогнепальної, пневматичноїі холодної зброї, пристроїввітчизняного виробництва длявідстрілу патронів,споряджених гумовими чианалогічними за своїмивластивостями метальнимиснарядами несмертельної дії,та зазначених патронів, атакож боєприпасів до зброїта вибухових матеріалів